Xing Yu Xing Yu

(Diễn viên)

Tên gọi khác: Thích Hành Vũ

Phim tham gia: 8 Phim

Theater Icon

PHIM ĐÃ THAM GIA, THỰC HIỆN

Line Icon
Theater Icon

TIMELINE

Line Icon

Nguy Thành Tiêm Bá  (Call Of Heroes)

2016

Trí Thủ Uy Hổ Sơn  (The Taking Of Tiger Mountain)

2014

Kế Hoạch Bí Ẩn  (Kung Fu Jungle)

2014

Tử chiến đài Hades  (The Wrath of Vajra)

2013

Tân Thiếu Lân Tự  (Shao Lin)

2013

Diệp Vấn  (Ip Man / Grandmaster | Yip Man / 葉問)

2008

Ngòi Nổ  (Flash Point)

2007

Tuyệt Đỉnh Kung Fu  (Kung Fu Hustle | 功夫)

2005

Theater Icon

Ý KIẾN, BÌNH LUẬN

Line Icon